اعراب یعنی سَبک حرکت گذاری کلمات؛ و در زبان عربی بر سه قسم کلی است:
1) اعراب ظاهری:
یعنی تغیر حرکت کلمه در ظاهر کلمه مشخص است.
2) اعراب تقدیری:
یعنی حرکت ظاهر نمی شود.
3) اعراب محلی:
یعنی محلی برای حرکت گذاری وجود ندارد. .

اعراب ظاهری
( اعراب اصلی و اعراب فرعی)
1) اصلی:
تغیر حرکت با حرکات اصلی
2) فرعی:
این اعراب خود بر دو قسم است:
الف) اعراب فرعی با حرکات نیابی:
در این نوع اعراب یک حرکت جای حرکت دیگری می آید