بررسی سرعت واکنش‌های رفت و برگشت در یک واکنش توسط دستگاهی به نام سرعت‌سنج انجام می‌پذیرد.
سرعت واکنش رفت = سرعت مصرف واکنش‌دهنده‌ها = سرعت تولید فرآورده‌ها
وابسته به غلظت واکنش‌دهنده که به مرور کم می‌شود
سرعت واکنش برگشت = سرعت مصرف فرآورده = سرعت تولید واکنش‌دهنده
وابسته به غلظت فرآورده که به مرور زیاد می‌شود
فرآیند مجاورت: مراحل تولید سولفوریک اسید در صنعت
واکنش سوختن گوگرد
واکنش 2SO2g+O2g ⇌ 2SO3g
کاتالیزگرها:وانادیوم پنتا اکسید و پلاتین
واکنش SO3g+H2O→H2SO4
سولفوریک اسید نخستین بار توسط جابربن حیان از تقطیر زاج سبز (FeSO4.7H2O) کشف شد.
دسته‌بندی واکنش‌های تعادلی با استفاده از تعداد فاز:
تعادل همگن: همه‌ی مواد موجود در واکنش در یک فاز باشند.
تعادل ناهمگن: مواد موجود در واکنش حداقل در دو فاز جداگانه باشند.
نکات تعیین تعداد فاز:
 همه‌ی گازها در یک فاز هستند.
 همه‌ی‌ محلول‌ها (aq) به همراه مایع‌های خالص (l) در مجموع یک فاز محسوب می‌شوند.
 هر ماده‌ی جامد به عنوان یک فاز مستقل محسوب می‌شود.