واکنش‌هایی که ثابت تعادل بسیار بزرگ (نه بزرگ) دارند را می‌توان با بهره‌گیری از استوکیومتری محاسبه‌های کمی برای آن‌ها انجام داد.
دقت کنید وقتی می‌گوییم مثلاً واکنشی به فلان جهت پیش می‌رود منظور آن نیست که جهت مخالف انجام نمی‌شود، منظور این است که این جهت بیش‌تر انجام می‌شود از دیگری که نتیجه‌ی رفتن کلی تعادل به آن سمت است.
فرآیند هابر در دمای اتاق به تعادل نمی‌رسد به علت کند و آهسته بودن انگاری انجام نمی‌شود.
برای تولید N2 ، NH3 از تقطیر جزء به جزء هوای مایع و H2 از گاز آب یا همان گاز طبیعی.
در فرآیند مجاورت، در مجاورت کاتالیزگر SO3 تولید می‌شود نه H2SO4
تغییر فشار بر تعادلی مؤثر است که حداقل یک ماده‌ی گازی در آن باشد
(نه همه گاز باشند)
هابر تماماً در مقیاس آزمایشگاهی کار کرد (نه صنعتی).